Rejestracja: 730 730 710
pn-pt: 7:00-20:00, sb: 8:00-12:00

Polityka prywatności CM neoMedica

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZUJĄCA W PRO SPA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

 

Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy wszelkiej staranności w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Państwu informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi i w jakim celu je wykorzystujemy.

Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje przysługujące Państwu prawa odnoszące się do przekazywanych danych osobowych oraz informuje o obowiązujących przepisach chroniących Państwa dane osobowe.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych.

I.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów CM neoMedica

Administrator danych: PRO SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, prowadząca podmiot leczniczy: Centrum Medyczne neoMedica, ul. Świetlana 25, 60-151 Poznań

Podstawy prawne przetwarzania: Obowiązek prawny, umowa o świadczenie usług medycznych, zgoda Pacjenta, interes publiczny, prawnie uzasadniony interes PRO SPA Sp. z o.o.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane w imieniu PRO SPA Sp. z o.o.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w/w celach, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w w/w celach, inne prawa określone w informacji szczegółowej.

Dane osobowe: wszelkie informacje, które mogą służyć identyfikacji osoby fizycznej, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń.

Przetwarzanie: wszelkie czynności i operacje wykonywane na Państwa danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług).

II.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów CM neoMedica

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem, który będzie decydował o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych, jest PRO SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Świetlana 25, wykonująca działalność leczniczą za pomocą podmiotu: Centrum Medyczne neoMedica (zwana dalej „CM neoMedica”, „Spółka”).
Aby otrzymać więcej informacji dot. przetwarzania Państwa danych osobowych, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych CM neoMedica, którym jest Natalia G
ogołek, wysyłając e-mail na adres: inspektor@neomedica.pl lub pisemnie na adres PRO SPA Sp. z o. o., ul. Świetlana 25, 60-151 Poznań z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

2. Skąd otrzymaliśmy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas kontaktowania się z nami dostępnymi kanałami komunikacji oraz rejestracji na wizytę w CM neoMedica, ewentualnie z portalu ZnanyLekarz.pl podczas rejestracji do naszego podmiotu za pośrednictwem wskazanego portalu lub od towarzystw ubezpieczeniowych bądź podmiotów oferujących pakiety medyczne, jeżeli korzystają Państwo z ich usług.

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydują się Państwo przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.

Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez CM neoMedica?


Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych oraz w zakresie regulującym działalność medyczną, w celu i w oparciu o podstawy prawne wskazane w tabeli:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

dane są przetwarzane w celu udzielania świadczeń medycznych, w tym realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług medycznych, w związku z którymi zostały przekazane CM neoMedica, prowadzenia dokumentacji medycznej, archiwizowania dokumentacji medycznej, obsługi Państwa próśb oraz zapytań przesyłanych na adres poczty elektronicznej CM neoMedica, za pośrednictwem formularza kontaktowego na www.neomedica.pl, a poprzez funpage na portalu www.facebook.pl, rejestracji online na www.neomedica.pl

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

za Państwa zgodą, dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania wyników badań drogą mailową, na wskazany przez Państwa adres e-mail, przesyłania treści marketingowych lub profilowania w celu proponowaniu usług CM neoMedica z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej,

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

dane są przetwarzane w celu windykacji należności za nieopłacone usługi realizowane na Państwa rzecz przez CM neoMedica, prowadzenia dokumentacji finansowej CM neoMedica

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

dane są przetwarzane w celu realizacji zobowiązań prawnych wynikających z przepisów regulujących działalność podmiotu leczniczego, w tym w szczególności z zakresu praw pacjentów, świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zabezpieczenia emerytalnego i rentowego, statystyki, a także wynikających z przepisów służących interesowi publicznemu, w tym z zakresu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz z zakresu obowiązkowych szczepień ochronnych.

art. 6 ust. 1 lit. e RODO

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie uzyskanej od Państwa zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania zgody poinformujemy Państwa o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

4. Czy muszą Państwo udostępnić swoje dane osobowe dla CM neoMedica?


Aby mogli Państwo korzystać z udzielanych przez nas świadczeń leczniczych, diagnostycznych, profilaktyki zdrowotnej a także zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, udostępnienie Państwa danych osobowych jest dla nas niezbędne.
Art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: ustawa o prawach pacjenta) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia szczegółowo określają, jakie dane powinny znaleźć się w dokumentacji medycznej oraz w systemie informacji w ochronie zdrowia. Zalicza się do nich w szczególności: imię i nazwisko, płeć, PESEL, adres zamieszkania, opis stanu zdrowia pacjenta a także numer telefonu czy adres poczty elektronicznej.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych. Poza w/w przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

5. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

CM neoMedica zapewnia spełnienie wszystkich praw Państwu przynależnych, wynikających z RODO, o ile przepisy ustaw szczególnych nie stanowią inaczej.

Do wspomnianych wyżej praw zalicza się:

prawo dostępu do danych osobowych, które uprawnia Państwa do uzyskania informacji czy CM neoMedica przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – również do uzyskania dostępu do tych danych i bardziej szczegółowych informacji na ten temat (art. 15 ust.1 RODO);

Jest to prawo odrębne od prawa Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy o prawach pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust 1 w/w ustawy. Możecie Państwo dobrowolnie wybrać, z jakiej podstawy prawnej wnioskujecie o dostęp do informacji na temat swoich danych przetwarzanych przez CM neoMedica. Przed udostępnieniem danych jesteśmy zobowiązani zweryfikować Państwa tożsamość. Co istotne, nieodpłatnemu udostępnieniu danych w oparciu o art. 15 RODO podlega pierwsza kopia przetwarzanych danych.

prawo do sprostowania i uzupełnienia danych uprawnia Państwa do żądania sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych, jeżeli są nieprawidłowe bądź niekompletne (art. 16 RODO). Państwa żądanie nie może jednak prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu w dokumentacji medycznej;

– posiadają Państwo także prawo do każdorazowej informacji za pośrednictwem właściwej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie którego dostarczymy Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje Państwu tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarto, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych);

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
W przypadku, gdy udzielono nam zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo na wycofanie jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać kierując żądanie na adres mailowy wskazany w niniejszej Polityce lub każdorazowo klikając w link znajdujący się w wiadomości mailowej wysyłanej na skutek uzyskania od Państwa uprzedniej zgody;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych w sytuacji, gdy przetwarzamy te dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie wpływa na Państwa prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje również, jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych;

prawo do bycia zapomnianym posiadasz jako osoba fizyczna i masz prawo żądać od CM neoMedica niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, a obowiązkiem CM neoMedica jest ich skasowanie bez zbędnej zwłoki.

Mają Państwo również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez CM neoMedica swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W sytuacji, gdy uważasz, że administrator Twoich danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych, będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dadzą nam Państwo szansę zajęcia się Państwa sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt mailowy.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna – nie ma konieczności wnoszenia opłaty za realizację prawa dostępu do Państwa danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli zgłoszone żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia żądania.

6. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przez nas udostępniane wyłącznie podmiotom, które wspierają CM neoMedica w świadczeniu usług medycznych, tj.:
– podmiotom udostepniającym oprogramowanie medyczne, wykonującym usługi zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz świadczącym usługi drogą elektroniczną,
– podmiotom realizującym badania diagnostyczne i obrazowe na zlecenie CM neoMedica, w sytuacji gdy wykonują Państwo te badania,
– serwisowi sprzętu medycznego znajdującego się w naszej placówce, o ile rodzaj awarii sprzętu czy konieczny zakres prac serwisowych uzasadnia dostęp do danych osobowych,
– biuru rachunkowo-księgowemu, które prowadzi obsługę księgową CM neoMedica w przypadku wystawiania na Państwa życzenie faktur imiennych za zrealizowane usługi,
– towarzystwom ubezpieczeniowym podmiotom oferującym pakiety medyczne, o ile korzystają Państwo z usług medycznych w oparciu o posiadane pakiety ubezpieczeniowe,

W/w podmioty przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie umów zawartych z CM neoMedica, w zakresie tam wskazanym.
Państwa dane osobowe są przez nas udostępniane również podmiotom realizującym zadania publiczne w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, stacje sanitarno-epidemiologiczne, sądy, organy ścigania, na pisemne żądanie organów, bądź w celu realizacji zawartej umowy (np. NFZ).

Informujemy, iż podmioty którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w myśl właściwych przepisów RODO.

7. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?


Okres przechowywania danych w podmiotach medycznych jest określony w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta. Okres ten dla dokumentacji medycznej wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątki dotyczą:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych bądź profilowania przez okres korzystania z usług CM neoMedica lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec celu takiego przetwarzania, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Przechowujemy Państwa dane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nieuiszczonych należności za udzielone świadczenia medyczne przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Przechowujemy Państwa dane w przypadku wystawiania na Państwa życzenie faktur imiennych za zrealizowane usługi przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

W okresie w którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez CM neoMedica, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych CM neoMedica.

Dane osobowe związane z technologią plików cookies są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Standardowo w Centrum Medycznym neoMedica nie przekazujemy danych pacjentów poza obszar Unii Europejskiej. 

9. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (np. poprzez profilowanie) w sposób, który może wpłynąć na Państwa prawa?

Odnosząc się do kwestii profilowania informujemy, że na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych, przetwarzamy natomiast z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane. Jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie pseudonimowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies. Profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszej Strony i Usług i dopasowywania treści znajdujących się na naszej Stronie do tych preferencji, Ponadto profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

10. Jakie środki organizacyjne i techniczne wpływają na bezpieczeństwo przetwarzania przez nas państwa danych osobowych?

Informacje, które uzyskujemy na Państwa temat, w tym w informacje zawierające dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wdrożone zostały także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych.

W szczególności dbamy o to, aby przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe były: poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania, dokładne i aktualne, nie przechowywane dłużej niż to niezbędne, bezpiecznie przechowywane, nie transferowane do państwa spoza EOG bez odpowiedniej ochrony.

Pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony danych osobowych, udostępnianie przez Państwa informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie może być uznane za całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Szczegółowe zasady korzystania przez Państwa z rejestracji online, dostępnej na www.neomedica.pl, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce, zawiera Regulamin systemu rejestracji online CM neoMedica, dostępny na: https://www.neomedica.pl/regulamin/

III.
Szczegółowe informacje dot. polityki prywatności

 

1. Dane dostępowe i hosting

Wejście na stronę internetową www.neomedica.pl nie wymaga podania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania,.

Usługi w zakresie hostingu i prezentacji strony internetowej wykonuje na zlecenie CM neoMedica zewnętrzny podmiot. Dane zgromadzone w ramach korzystania przez Państwa ze strony internetowej są przechowywane przez ten podmiot, który ma siedzibę na terenie RP.

2. Cookies i zastosowane narzędzia analityki internetowej

CM neoMedica stosuje w celu gromadzenia danych pliki cookies, pikseli śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Pacjenta. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Pacjent obejrzał część lub całość danej strony. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Pacjenta, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. CM neoMedica zbiera w ramach Systemu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Pacjenta przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. CM neoMedica zwraca uwagę, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.
W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej.. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).
z siedzibą główną w USA, ktrór posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, dostępny jest
pod tym linkiem. Umowa pomiędzy USA a Komisją Europejską potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

Strona internetowa używa Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. Umowa pomiędzy USA a Komisją Europejską potwierdza odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl, to mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google,
Zastosowane narzędzia analityki internetowej służą ochronie prawnie uzasadnionego interesu CM neoMedica, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu strony internetowej www.neomedica.pl.

3. Wtyczki portali społecznościowych


Strona internetowa używa tzw. wtyczek serwisów społecznościowych (dalej: „wtyczki“).

Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.

Cel i zakres gromadzenia danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

http://www.facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).”

Współpracujemy z:
Dla Ciebie, dla zdrowia Umów się na wizytę