Rejestracja: 730 730 710
pn-pt: 7:00-20:00, sb: 8:00-12:00

Regulamin systemu rejestracji online CM neoMedica

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rejestracji on-line Centrum Medycznego neoMedica o adresie internetowym www.neomedica.pl, prowadzonego przez PRO SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; adres: ul. Świetlana 25, 60-151 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283842, NIP 7792312597, REGON 300589325, kapitał zakładowy: 1 622 400,00 zł.

 

Słownik pojęć

 

1. Centrum Medyczne neoMedica – dalej: CM neoMedica – podmiot wykonujący działalność leczniczą, utworzony przez podmiot leczniczy PRO SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; adres: ul. Świetlana 25, 60-151 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283842, NIP 7792312597, REGON 300589325, kapitał zakładowy: 1 622 400,00 zł;
2. Konto – zbiór zasobów prowadzony przez CM neoMedica dla Pacjenta pod unikalną nazwą (login), w którym gromadzone są dane Pacjenta oraz informacje o jego działaniach w ramach Systemu;
3. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Systemu;
4. System – serwis internetowy prowadzony przez PRO SPA Sp. z o.o., dostępny pod adresem www.neomedica.pl, za pośrednictwem którego Pacjent może korzystać z Konta;
5. Usługa – możliwość komunikowania się z CM neoMedica drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu, na zasadach określonych w Regulaminie;
6. Świadczenia medyczne – badania i konsultacje medyczne dostępne w CM neoMedica;
7. Regulamin – niniejszy regulamin systemu rejestracji on-line CM neoMedica.

 

Cel systemu rejestracji on-line CM neoMedica

 

1. Celem systemu rejestracji on-line jest ułatwienie Pacjentom komunikowania się i dostępu do świadczeń medycznych CM neoMedica.
2. Za pomocą Systemu Pacjent ma możliwość:
a) rezerwowania i odwoływania świadczeń medycznych
b) uzyskania podglądu grafiku pracy CM neoMedica, w tym poszczególnych specjalistów
c) uzyskania podglądu świadczeń medycznych
3. CM neoMedica dokonuje wyboru, wg własnego uznania, świadczeń medycznych, które mogą być rezerwowane i odwoływane za
pośrednictwem Systemu.

 

Ogólne zasady korzystania z systemu rejestracji on-line CM neoMedica

 

1. Nie należy rezerwować więcej niż jednego badania laboratoryjnego bądź konsultacji tego samego rodzaju do czasu skorzystania z nich bądź odwołania.
2. Świadczenia medyczne mogą być rezerwowane najpóźniej 5 godzin przed rozpoczęciem ich udzielania. Po zamknięciu rejestracji on-line istnieje możliwość zarezerwowania świadczenia telefonicznie pod nr tel. 730 730 710, o ile są dostępne terminy.
3. Ceny świadczeń medycznych zawiera Cennik dostępny na stronie www.neomedica.pl i nie stanowi on oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Rezerwacja świadczenia medycznego za pośrednictwem Systemu nie stanowi zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych.
4. Pacjenci korzystający z pakietów towarzystw ubezpieczeniowych zobowiązani są do weryfikacji, czy u wybranego lekarza istnieje możliwość skorzystania z konsultacji w ramach posiadanego pakietu – taka informacja pojawia się w Systemie pod wybraniu specjalizacji i rodzaju badania. Umówienie Usługi do lekarza, który przyjmuje Pacjentów wyłącznie w ramach konsultacji pełnopłatnych oznacza zgodę Pacjenta na obciążenie kosztem świadczenia w pełnej wysokości, zgodnie z cennikiem świadczeń CM neoMedica.
5. Pacjenci korzystający z pakietów towarzystw ubezpieczeniowych zobowiązani są do weryfikacji zakresu świadczeń objętych swoim pakietem. Świadczenia medyczne wykonane w CM neoMedica, a nieobjęte pakietem towarzystwa ubezpieczeniowego, stanowią podstawę do obciążenia Pacjenta kosztem świadczenia w pełnej wysokości, zgodnie z cennikiem usług CM neoMedica.
6. W uzasadnionych przypadkach zarezerwowane świadczenia medyczne mogą zostać odwołane przez CM neoMedica, ze wskazaniem przyczyny odwołania i propozycji kolejnego terminu.
7. Pacjent, który dokonał rezerwacji świadczenia medycznego obowiązany jest odwołać rezerwację za pośrednictwem Systemu, w przypadku rezygnacji ze świadczenia.
8. Pacjent otrzyma, na jeden dzień przed zarezerwowanym terminem świadczenia, sms z prośbą o potwierdzenie bądź rezygnację ze świadczenia. Na sms należy odpisać wyłącznie jedną literę: P – gdy Pacjent potwierdza, R – gdy Pacjent rezygnuje ze świadczenia. Zarezerwowane świadczenie jest potwierdzone bądź anulowane.

 

Szczegółowe zasady korzystania z systemu rejestracji on-line CM neoMedica

 

1. Pacjent korzysta z Systemu za pośrednictwem indywidualnego Konta. Przedstawiciel ustawowy pacjenta nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych (tj. w szczególności poniżej 18 roku życia bądź ubezwłasnowolnionego całkowicie lub częściowo) zakłada indywidualne Konto na nazwisko pacjenta pozostającego pod jego opieką. Do każdego Konta musi być wskazany inny adres e-mail. Pacjenci nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych korzystają z Konta za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego.
2. Utworzenie Konta wymaga podania przez Pacjenta następujących danych osobowych Pacjenta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu, data urodzenia, nr PESEL. Podanie danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania Systemu. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Konta są niezbywalne.
3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany w nim adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość zawierająca kod aktywacyjny, który należy wpisać w okno aktywacji Systemu. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy CM neoMedica a Pacjentem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez CM neoMedica, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Umowa jest nieodpłatna.
4. W celu skorzystania z Systemu, Pacjent każdorazowo loguje się na swoje Konto przy użyciu loginu, którym jest adres e-mail i hasła dostępu, które zostały wskazane przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym.
5. Pacjent powinien zachować hasło do Konta w poufności i nie udostępniać osobom trzecim. W celu ustalenia nowego hasła bądź
odzyskania hasła należy skontaktować się z CM neoMedica za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@neomedica.pl.

 

Wymagania techniczne do obsługi portalu

 

1. Pacjent może korzystać z Usług świadczonych za pośrednictwem Systemu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Systemu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Pacjent w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.

 

Polityka ochrony danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Pacjenta podczas zakładania Konta jest PRO SPA Sp. z o.o., który będzie je
przetwarzał w celu zapewniania obsługi Pacjenta, w tym zakładania i zarządzenia Kontem Pacjenta, udostępniania Usług, rozwiązywania problemów technicznych, kontaktu z Pacjentem oraz przeprowadzania procedury reklamacyjnej.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Konta. Bez ich podania nie można zakończyć rejestracji i korzystać z Systemu. W razie braku zgody na podanie danych można korzystać ze Świadczeń Medycznych poprzez kontakt telefoniczny pod nr 730 730 710, poprzez e-mail na adres: rejestracja@ neomedica.pl bądź osobiście w CM neoMedica.
3. Dane osobowe podane podczas zakładania Konta przechowywane są przez okres korzystania z Systemu lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec celu takiego przetwarzania, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Pacjent ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, bądź ograniczenia ich przetwarzania. Pacjent ma również prawo żądania usunięcia danych z Systemu, w trybie wskazanym w pkt: OBOWIĄZYWANIE UMOWY, ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE, w wyniku czego Konto zostanie usunięte.
4. W celu zabezpieczenia przed dostępem do zebranych danych osobowych przez osoby nieupoważnione lub przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie dane zebrane przez CM neoMedica są chronione przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.
5. Szczegółowe informacje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe Pacjenta, a także o przysługujących Pacjentowi prawach związanych z ochroną danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zawarte są w Polityce prywatności dostępnej https://www.neomedica.pl/pagesView,206,Ochrona-danych,PL.

 

Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Usług i funkcjonowania Systemu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
rejestracja@neomedica.pl. Reklamacja winna zawierać co najmniej login Pacjenta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądania reklamującego.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Pacjent zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

 

Obowiązywanie umowy, rozwiązanie, odstąpienie

 

1. Świadczenie Usług przez CM neoMedica ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
2. Pacjent może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z CM neoMedica, dotyczącą Usług świadczonych za pośrednictwem Systemu, za 1 –miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od daty doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej bądź elektronicznej.
3. W razie rażącego i powtarzającego się naruszania przez Pacjenta Regulaminu, umowa może zostać rozwiązana przez CM neoMedica z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie doręczone Pacjentowi na adres e-mail przypisany do Konta.
4. Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Wystawianie opinii

 

1. Po zrealizowanej konsultacji medycznej Pacjent ma możliwość, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności serwisów społecznościowych, wystawienia opinii na temat lekarza oraz udzielonej konsultacji medycznej.
2. Pacjent jest odpowiedzialny za treść publikowanej opinii. Zabrania się publikacji opinii naruszających prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, którymi są w szczególności opinie, które:

  • zawierają treści nieprawdziwe, pomówienia, obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby,
  • wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub osób,
  • prześladują lub popierają prześladowanie innych osób,
  • zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób,
  • zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania,
  • naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  • zawierają linki do stron internetowych,
  • promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności,
  • naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby,
  • szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.

3. Wszystkie opinie wystawiane przez Pacjentów są moderowane przez Usługodawcę, w celu uniknięcia publikacji treści niezgodnych z prawem, Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych opinii na stronie internetowej CM neoMedica.
4. Poprzez publikację opinii (w tym zamieszczenie swojego wizerunku) Pacjent udziela Usługodawcy bezterminowej licencji na jej wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Celem udzielenia licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest promocja Serwisu.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Pacjent zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. CM neoMedica zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów bądź w związku ze zmianami w funkcjonowaniu Portalu. Każdy Pacjent zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie www.neomedica.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pacjenci posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Pacjent posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym
fakcie CM neoMedica na adres e-mail: rejestracja@neomedica.pl w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część.

 

Zarząd CM neoMedica

 

Załącznik nr 1
Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

 

W ciągu 14 dni od zawarcia z CM neoMedica umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (rejestracja Konta), Pacjent może od umowy odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Pacjent winien poinformować CM neoMedica o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: rejestracja@neomedica.pl. Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

CM neoMedica
ul. Świetlana 25,
60-151 Poznań,
rejestracja@neomedica.pl

 

Ja ……………………………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług w ramach Systemu CM neoMedica.
Data zawarcia umowy (data założenia Konta) …………………………………………………………..…..

Imię i nazwisko Pacjenta …………………………………………………………………..…………………

Login…………………….………………………………………..………………………………………………
Data ………………………………………………………………………………………………..…………….

 

 

Współpracujemy z:
Dla Ciebie, dla zdrowia Umów się na wizytę