Rejestracja: 730 730 710
pn-pt: 7:00-20:00, sb: 8:00-12:00

10 urodziny neoMedica!

28.02.2023

Już w środę 8 marca 2023 roku Centrum Medyczne neoMedica obchodzi swoje 10 urodziny! Dokładnie 10 lat temu stworzyliśmy miejsce, w którym kompleksowo dbamy o Twoje zdrowie. Świętuj je z nami wspólnie i odwiedź nas w tym wyjątkowym dniu w punkcie pobrań lub w gabinecie specjalisty!

Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe prezenty:

 • KAŻDY kto odwiedzi i zrealizuje dowolną wizytę w neoMedica 8 marca 2023 roku otrzyma VOUCHER na badania laboratoryjne o wartości aż 73zł!
 • KONKURS, w którym możesz wygrać dowolną konsultację u specjalisty + badanie USG lub badanie holtera 24h.

…a oprócz tego wiele innych słodkich niespodzianek! Odwiedź nas i zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Jak wziąć udział w konkursie?

Podziel się swoimi wspomnieniami z neoMedica na naszej wizytówce Google!

O właśnie tutaj👇🏼

Nasz zespół spośród wszystkich opinii wybierze aż 10 osób i nagrodzi ich VOUCHEREM do wybranego specjalisty. Wybór należy do Ciebie, możesz wybrać konsultację u specjalisty lub badanie holterem 24h. Jeśli już kiedyś wystawiłeś nam komentarz na koncie Google dodaj komentarz pod konkursowym postem na Instagramie lub Facebooku.

!!! Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszych social mediach (Facebook, Instagram) już 9 marca !!!

Jak zdobyć urodzinowy voucher?

Po prostu odwiedź nas w tym wyjątkowym dniu. Wykonaj dowolne badanie laboratoryjne lub przyjdź na wizytę do specjalisty. KAŻDY  kto odwiedzi i zrealizuję dowolną wizytę w neoMedica dnia 8 marca 2023 otrzyma VOUCHER urodzinowy obejmujący aż 5 badań laboratoryjnych o wartości 73zł!

Jakie to badania?

To podstawowe badania krwi i moczu – VOUCHER zawiera takie badania jak: badanie morfologii, OB, glukozę, cholesterol całkowity oraz ogólne badanie moczu. To idealny moment aby zrobić coś dla swojego zdrowia!

Oprócz tego dla najmłodszych Pacjentów przygotowaliśmy słodką niespodziankę w postaci różowej waty cukrowej! Daj nam znać, że będziesz i weź udział w wydarzeniu –  WEŹ UDZIAŁ. Do zobaczenia!

 

Regulamin Konkursu

Podziel się swoimi wspomnieniami z neoMedica”

§1. Ogólne

 1. Regulamin Konkursu „Podziel się swoimi wspomnieniami z neoMedica”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.

 2. Organizatorem konkursu jest PRO SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; adres: ul. Świetlana 25, 60-151 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283842, NIP 7792312597, REGON 300589325, kapitał zakładowy: 1 622 400,00 zł, zwana dalej „Organizatorem” lub „CM neoMedica”.

 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz ze zm.).

 4. Konkurs trwa od 01.03.2023 r. do 08.03.2023r.

 5. Celem konkursu jest zebranie opinii na temat usług świadczonych przez CM neoMedica.

 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

 7. Udział w konkursie jest dobrowolny.

§2 Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzystała z usług CM neoMedica przed rozpoczęciem konkursu i wystawiła opinię na temat tychże usług w okresie trwania konkursu w sposób i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz jego adresu e- mail jest dobrowolne, ale przy tym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i nabycia Nagrody.

 4. Udział w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 2.3 powyżej. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą̨ przez niego przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w szczególności (i) przyznania nagrody, (ii) doręczenia nagrody, (iii) wysyłania informacji związanych z Konkursem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Uczestnik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane przechowywane będą̨ w siedzibie Organizatora.

 6. Uczestnik, z chwilą wykonania zadania konkursowego:

 1. udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z utworów zawartych w danym zgłoszeniu konkursowym, a także artystycznych wykonań, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

 1. zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera,

 2. wprowadzanie do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

 3. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych, rozpowszechnianie w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostępu w miejscu i w czasie wybranym przez Organizatora, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

 1. udziela zgody na publikację Opinii na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,

 2. udziela zgody na publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora swojego imienia i nazwiska w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy,

 3. jest autorem Opinii oraz oświadcza, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich do Opinii, którą zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń, a przesłana Opinia nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 4. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonej Opinii, która uniemożliwiałaby zgłoszenie Opinii do Konkursu, posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonej Opinii.

§3 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wystawić opinię o usługach świadczonych przez Organizatora w serwisie: google.pl, w polu wizytówki CM neoMedica a następnie przesłać mailem na adres: rejestracja@neomedica.pl jej treść i nazwę serwisu, w którym została wystawiona wraz z klauzulą: „Ja niżej podpisany ……………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CM neoMedica w celu udziału w konkursie „Podziel się swoimi wspomnieniami z neoMedica” oraz w celach marketingowych. Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej nie uniemożliwia udziału w Konkursie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo nie wzięcia pod uwagę zgłoszonych opinii oraz wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy opinie będą nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, naruszające prawa osób trzecich lub mające na celu zniesławienie Organizatora.

 3. Opinie powinny być napisane w języku polskim.

 4. Opinia powinna zawierać użyteczne i prawdziwe informacje na temat: CM neoMedica, jakości świadczonych usług medycznych, jego wyposażenia i udogodnień, infrastruktury medycznej, personelu, a także subiektywną ich ocenę.

 5. Wystawiane opinie muszą stanowić rzetelną informację na temat usług CM neoMedica.

 6. Opinia powinna także:

 1. być pozbawiona nieodpowiednich treści – wyrażeń oraz zdań, które mogą zostać uznane za obraźliwe, promujących rasizm, nienawiść, zawierających groźby, przekleństwa, wypowiedzi o podtekście seksualnym lub innych mających charakter zakazany obowiązującym prawem;

 2. zawierać prawdziwe informacje odnoszące się do usług świadczonych przez Organizatora;

 3. być przydatna dla innych pacjentów, być oryginalna i pozbawiona treści reklamowych – zabronione jest zamieszczanie tekstów skopiowanych z innych stron, linków, treści reklamowych, promujących inne podmioty świadczące usługi medyczne;

 4. nie zawierać informacji prywatnych osób trzecich (nazwisk, adresów, numerów telefonu, adresów e-mail, itp.);

 5. nie zawierać informacji o cenie świadczonych usług;

 6. nie zawierać szczegółów dotyczących udzielonych świadczeń medycznych bądź wyników badań.

 1. Zgłoszenia udziału w Konkursie nadsyłane przez Uczestników nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, jak również nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Opinia zgłoszona przez Uczestnika musi być jego własnym dziełem oraz dotyczyć usługi, z której skorzystał w ramach CM neoMedica. Uczestnik nie będzie wykorzystywał całości bądź fragmentów wypowiedzi, do których prawa autorskie posiada ktokolwiek inny.

 2. W Konkursie oceniana będzie ciekawa formuła, zawartość merytoryczna i rzetelność opinii o świadczonych przez CM neoMedica usługach

 3. Za datę przystąpienia do Konkursu uważa się datę przesłania zgłoszenia udziału w Konkursie przekazaną Organizatorowi.

 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z Serwisem google.pl.

§4 Nagrody

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na darmową konsultację u wybranego specjalisty świadczącego usługi w CM neoMedica lub badanie holtera 24h do wykorzystania w terminie do 30/04/2023.

 2. Organizator oświadcza, że wartość nagrody przewidzianej w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 2.000 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 3. Wszystkie wystawione i wysłane opinie, spełniające wymagania wskazane w § 3, będą podlegały ocenie przez jury Konkursu poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów w skali 0-10, biorąc pod uwagę każdorazowo jej wartość merytoryczną i przydatność dla (0-6pkt) oraz kreatywność osoby opiniującej (0-4pkt)

 4. Oceny zgłoszonych opinii dokona komisja, w której skład wejdzie: Dyrektor CM neoMedica oraz pracownicy administracyjni.

 5. Nagrodę otrzyma 10 osób, których opinie zostały ocenione przez jury Konkursu na najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych opinii.

 6. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.

 7. Jury będzie oceniać zgłoszenia konkursowe, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.

 8. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora treści Opinii lub jej elementów w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek zakresie lub czasie.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu, przy czym negatywny wynik weryfikacji lub odmowa Uczestnika poddania się weryfikacji oznacza utratę prawa do dalszego udziału w Konkursie lub nagrody.

 10. Rezerwacja konsultacji medycznej przez osobę, która wygra nagrodę odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących osoby indywidualne rezerwujące wizytę u specjalisty w CM neoMedica.

 11. Zwycięzca konkursu o wygranej zostanie powiadomiony mailowo oraz na portalu Instagram i Facebook. Po powiadomieniu Zwycięzca udzieli Organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia niezbędnych informacji w tym w szczególności: Imię Nazwisko, adres mailowy oraz inne dane czy informacje, jakie okażą się niezbędne dla przyznania Nagrody.

 12. Brak udzielenia powyższych informacji we wskazanym terminie, wiąże się ze zrzeczeniem się zwycięzcy prawa do Nagrody i skutkuje ponownym, uzupełniającym wyborem innego Zwycięzcy.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

 14. Nagrody zostaną dostarczone do Zwycięzców w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Uczestnika Konkursu lub w inny sposób ustalony ze Zwycięzcą. 

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu należy składać pisemnie (listem poleconym) na adres pocztowy Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rejestracja@neomedica.pl w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w danym miesiącu.

 2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji, a osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w sposób jaki wskaże w treści reklamacji.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs jest bezpłatny dla Uczestników.

 2. Treść Regulaminu jest powszechnie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.neomedica.pl

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, a Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad Konkursu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 

 

Współpracujemy z:
Dla Ciebie, dla zdrowia Umów się na wizytę