Instagramowa zabawa z Health Labs Care! - neoMedica
Rejestracja: 730 730 710
pn-pt: 7:00-20:00, sb: 8:00-12:00

Instagramowa zabawa z Health Labs Care!

24.10.2022

Drodzy Pacjenci,

informujemy, że na naszym profilu Instagramowym @neomedica_centrummedyczne odbywa się zabawa z Health Labs Care, gdzie możesz wygrać zestaw suplementów diety! Wystarczy skomentować post w którym informujemy o Zabawie! Zapraszamy!

Poniżej znajdziesz regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem zabawy na Instagramie jest Centrum Medyczne neoMedica, z siedzibą na ul. Świetalnej 25, 60-151 Poznań (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Zabawy jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Zabawy. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Zabawy.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Zabawa jest prowadzona na portalu Instagramowym @neomedica_centrummedyczne (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Zabawy, tj. udzielaniem informacji na temat Zabawy oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY ZABAWY

1. Uczestnikami Zabawy mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Zabawy;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Zabawie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

§ 3. NAGRODA

1. W Zabawie przewidziano  nagrodę – dla 1 osoby wyłonionej w sposób wskazany w § 6.

2. Nagrodą jest zestaw suplementów diety Health Labs Care

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Zabawie opublikowanego na portalu Instagram, na profilu @neomedica_centrummedyczne

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora.

2. Konkurs trwa od dnia 23/11/2022  do 27/11/2022 godz. 24:00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. skomentowanie postu opublikowanego w dniu 23/11/2022 na profilu @neomedica_centrummedyczne

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagramie w formie relacji. 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Zabawy jest bezpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Zabawie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Zabawie.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.

5. Zwycięzca Zabawy zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta. 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Zabawy, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Zabawy;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Zabawy.

2. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Zabawy i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Zabawie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Zabawy przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Zabawie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Zabawie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Zabawy lub jej części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Zabawy w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Zabawy, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Zabawy, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23/11/2022 i obowiązuje do 27/11/2022.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Zabawy będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Dzień Ojca w neoMedica!

W trosce o zdrowie naszych Ojców przygotowaliśmy specjalną promocję -20% na pakiet badań laboratoryjnych „Recepta na zdrowie dla mężczyzn”. Promocja ta obowiązuje przez cały czerwiec. To idealny moment na przypomnienie swoim Ojcom jak ważne jest ich zdrowie! Pakiet „Recepta na zdrowie dla mężczyzn” – co zawiera? Pakiet zawiera 22 badania laboratoryjne z krwi, moczu oraz […]

30.05.2022
Czytaj
Komunikat dla Pacjentów – funkcjonowanie neoMedica

Szanowni Pacjenci, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz Państwa bliskich, jak i pracowników Centrum Medycznego neoMedica, w celu ograniczenia transmisji koronawirusa SARS CoV – 2 popieramy zalecenia dotyczące noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz dystansu społecznego. Centrum Medyczne neoMedica pozostaje otwarte, jednak jego funkcjonowanie zostaje ograniczone: Realizujemy konsultacje medyczne dla Pacjentów, których stan zdrowia […]

17.03.2020
Czytaj
Czy powinno się wykonać badanie ECHO serca po przebytym Covid-19?

Czy powinno się wykonać badanie ECHO serca po przebytym Covid-19? ECHO jest badaniem ultrasonograficznym, co oznacza, że wykorzystuje echo ultradźwięków. Badanie jest nieinwazyjne i bezpieczne dla osób w każdym wieku nawet noworodków. Badanie ECHO serca jest głównym narzędziem wykorzystywanym w celu diagnostyki kardiologicznej. Choroba Covid-19 czyli zakażenie wirusem SARS-COV-2 powoduje tzw. burzę cytokinową czyli uwalnianie […]

09.11.2022
Czytaj
Współpracujemy z:
Dla Ciebie, dla zdrowia Umów się na wizytę